• Praktisch & vernieuwend
  • BIM - proof
  • Full service
  • Uitgebreide uitwerking

Ontwerp & Realisatie

Ontwerpen begint met de analyse van het programma van eisen, de locatie en de omgeving. Een ontwerp staat altijd in directe relatie tot de gebruiker, tot de plek, of een combinatie van beide. Het doel is om de gestelde opgave zo te vertalen dat er een ideale ontwerpopgave ontstaat.
De haalbaarheid van de opgave is een belangrijke factor gedurende het gehele ontwerpproces. Wij zorgen ervoor dat rationele en idealistische programmaonderdelen samenwerken en elkaar versterken, dat er evenwicht is tussen de innerlijke structuur van een gebouw en de uiterlijke verschijningsvorm. Elk gebouw heeft net als zijn gebruikers een karakter en een gezicht. In het geval van een interieuropgave komen daar de interne ruimtes van het gebouw bij. Aan de basis van elk ontwerp ligt een duidelijk visueel concept en een weloverwogen ontwerpstrategie. Onafhankelijk van de aard van de ontwerpopgave is streven naar perfectionisme de leidraad om tot het ideale ontwerp te komen. Om de ontwerpen duidelijk over te brengen worden deze altijd ondersteund door (fotorealistische) sfeerimpressies.
We zijn een full-service architectenbureau en we werken van grof naar fijn, van een schetsontwerp naar uiteindelijk de uitvoeringsstukken. Elke fase is pas afgerond als aan ieders tevredenheid is voldaan. 

Het ruimtelijke en architectonisch vertalen van de wensen en eisen van de opdrachtgever is een iteratief proces van structureren en afstemmen. Startend met het opzetten van een Programma van Eisen zodat een eerste opzet van het ontwerp gemaakt kan worden, na het doorlopen van meerdere ontwikkelingsfase, kan na goedkeuring hiervan een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Na goedkeuring door de betreffende gemeentelijke instantie wordt de stap gezet naar de uitvoeringsstukken met als eindresultaat de realisatie van het ontwerp.

Programma's opstellen (PvE)

Een belangrijke start voor het ontwerp proces is het opstellen van het Programma van Eisen (PvE). Hierin worden de uitgangspunten, wensen en eisen met de opdrachtgever besproken en omschreven. Na het vastgelegde PvE wordt een start gemaakt met de eerste schetsen van het ontwerp. 

Ontwerp (SO/VO/DO)

Het integreren van alle gegevens uit het PvE tot een definitief ontwerp verloopt via een aantal ontwerpfases. Nadat de ruimtelijke indeling is besproken en deze grotendeels is vastgelegd in een schetsontwerp wordt de architectonische verschijningsvorm verder vormgegeven in het voorlopig ontwerp. In de schetsontwerpfase wordt veelal met schetsen en massamaquettes gewerkt. Het materiaalgebruik wordt hierna verder uitgewerkt om uiteindelijk tot een definitief ontwerp te kunnen komen. 3d visualisaties ondersteunen altijd het VO en DO. Het VO wordt mede gebruikt als voorbespreking bij een omgevingscommissie (welstand), het DO wordt uiteindelijk gepresenteerd aan dezelfde commissie en vormt de start voor de verder technische uitwerking.

De omgevingsvergunning

In deze fase wordt het definitieve ontwerp bouwkundig verder uitgewerkt zodat de gemeente deze kan toetsen aan de gestelde eisen en de benodigde vergunning kan afgeven. Diverse externe adviseurs (installaties, constructies, duurzaamheid, geluid) ondersteunen ons en zorgen voor alle benodigde stukken, waarna wij als gemachtigd architect de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) bij de betreffende gemeente (online) kunnen indienen.

Aanbesteding

De stukken voor de omgevingsvergunning dienen als basis voor de aanbesteding (indien er niet in een bouwteam wordt gewerkt). Indien nodig worden extra gegevens op tekening gezet en er komt een kleur/materiaalstaat en een technische omschrijving of een bestek. Met deze complete set documenten kunnen diverse aannemers aangeschreven worden om een offerte te maken. Deze offertes worden door ons vergeleken, waarna er een uitvoerende partij geselecteerd kan worden.

Uitvoeringstekeningen en begeleiding/directievoering

Als de opdrachtgever en aannemer akkoord zijn over de uit te voeren werkzaamheden worden de uitvoeringstekeningen gemaakt. Eventuele aanpassingen worden in overleg met de aannemer doorgevoerd en elk detail van het gebouw wordt verder uitgewerkt om niets aan het toeval over te laten. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid tot bouwbegeleiding en directievoering. Dan wordt door ons in de gaten gehouden of de aannemer zijn afspraken nakomt, er gebouwd wordt zoals getekend en omschreven, of de bouw volgens planning verloopt en het meer- en minderwerk wordt bijgehouden. 

Nazorg (controle/oplevering/documentatie)

Als de bouw gereed is verzorgen we de vooroplevering en de oplevering. Er volgt een lijst met punten die de aannemer nog moet oplossen voor het project definitief afgerond is en het in gebruik genomen kan worden. De maanden die volgen gebruiken we om mogelijke problemen in het gebruik op te lossen.

Na oplevering volgt de laatste fase tekenwerk: de revisietekeningen. Hierop staan alle mogelijke wijzigingen die tijdens de bouw zijn doorgevoerd en zijn nodig voor het beheer van het gebouw.